1

   

План рада Ученичког парламента

Председник Ученичког парламента је Вук Станишић.
Радом Ученичког парламента координираће Нада Милутиновић.

План рада Ученичког парламента

садржај активности

време реализације

начин реализације

носиоци реализације

-Избор председника, заменика председника, благајника и записничара  парламента

-Упознавање са правилником о раду парламента

-Договор око организације и динамике рада ученичког парламента

-Договор око представљања плана рада ученичког парламента за школску 2014/2015.годину на часовима одељењског старешине, наставничком већу, савету родитеља и школском одбору

-Организација хуманитарне акције –

'' Друг – другу''

септембар

састанак

ученичког    парламента

презентација програма рада

акција прикупљање књига и школскг прибора за ученике из материјално угржених породица)

чланови ученичког парламента,

одељењске старешине

координатор парламента

-Учешће у планирању и организацији екскурзије ученика 8.разреда

-Усклађивање правила понашања на нивоу школе

-Давање мишљења и предлога стручним органима

септембар

на часовима одељењског старешине

на састанцима парламента и стручних органа

парламент,

одељењске старешине

савет родитеља

-Упознавање ученика са приоритетима развојно плана за школску 2014/2015.годину

-Упознавање ученика са резултатима самовредноване кључне области током 2013/2014.године

-Упознавање ученика са  кључним областима које ће бити вредноване у току 2014/2015.године

-Избор представника парламента и преставника за

тимове за самовредновање

октобар

састанци,презентација приоритета предвиђених рп и плана рада тима за самовредновање

координатор рада парламента,

тим за смовредновање

одељењске старешине

-Хуманитарна акциа

''Друг другу''

октобар

укључивање свих запослених у акцију

( прикупљања зимске одеће и обуће) за ученике у матичној и подручним школама

парламент,

одељењске старешине,

црвени крст

-Акције естетског уређења школе:

''слика за нашу школу''

октобар

урамљивање одабраних репродукција, уређење хола, дворишта,

осликавање фасаде

у сарадњи са професорима ликовне културе

парламент, наставници ликовне културе, савет родитеља, ученичка задруга

-Уређење простора за дежурне ученике

октобар

дефинисање правила понашања дежурних ученика

парламент, тим за естетско уређење школе

- Унапређење рада ученичког парламента.

новембар

-давање мишљења и предлога

стручним органима наставничком већу, савету родитеља, школском одбору, директору школе

парламент,

тим за естетско уређење школе,

професори техничког образовања

- Уређење простора за индивидуалне разговоре са родитељима

новембар

уређење простора

парламент, тим за естетско уређење школе

- Развијање свести о различитим облицима вршњачке помоћи  на нивоу одељења. (помоћ у учењу, ненасилном решавању сукоба)

новембар

часови одељењског старешине посвећени  вршњачкој едукацији.

одељењске старешине, парламент

- Сарадња са организацијама за младе

група младих ентузијаста, канцеларија за младе, члановима парламеннта других школа

новембар

размена идеја,

искустава, сарадња, упознавање са плановима рада и члановима парламената  других школа

ученички парламенти, координатори

- Сензибилисати ученике за квалитетније међусобне односе.

-Организација новогодишњег   концерта у сарадњи са ученицима 5.до 8.разреда који похађају музичку школу

децембар

састанак директорком и професорима музичке културе

парламент, одељењске старешине, хор старијих разреда

- Учешће ученика у прослави школске славе Светог Саве

јануар

приредба

парламент, хор, професори српског језика

- Промоција успеха –''Паметна свеска''

јануар

свеска у којој ће се уписивати сви  резултати које ученици  постигну  на такмичењима уз редовно обавештавање на нивоу школе

парламент

директорка

дежурни ученици

- Организација тематских предавања

 ''Здрави стилови живота''

фебруар

припремљена предавања, презентације филмова

парламент, професори биологије, институт за јавно здравље, школски диспанзер

- ''Храбрим мамама на дар''

март

(1.недеља)

организација школских акција и укључивање свих запослених у шире хуманитарне акције

парламент,

одељењске старешине,

црвени крст

- Акције естетског уређења школе:

март

''Клупица и дрво за нашу школу''

уређење школског дворишта

парламент,  савет родитеља,ђачка задруга

- Организација тематских предавања о болестима зависности

март-

током године

припремљена предавања, презентације филмова

парламент, професори биологије,представн-ици муп-а и школског диспанзера

- Организовање такмичења „испољи своју креативност, способност и индивидуалност”

април

1. или 4.недеља априла у зависноати од временских услова)

турнири, изложбе ликовних, литерарних радова ученика

парламент,

одељењске старешине

професори физичке и ликовне културе, српског језика

- Учешће ученика у прослави дана

школе 18.априла

април

приредба

пригодне активности

поводом обележавања дана школе

парламент, хор, професори српског језика

- Промоција угледа школе

''Ово је моја школа''

покретање и прикључивање културним, хуманитарним, еколошким и другим акцијама у локалној заједници

април – мај

(уочи ускршњег распуста)

концерт за предшколце у сарадњи са ученицима 3. и 4.разреда који похађају музичку школу

наступ  ученика

парламент, хор млађих разреда, професори српског језика,тим за маркетинг

- Учешће у хуманитарна акција ''друг другу'' (прикупљање летње одеће и обуће) за ученике у матичној и подручним школама

април –мај

(после

ускршњег

распуста)

организација школских акција и укључивање свих запослених у шире хуманитарне акције

парламент,

одељењске старешине,

црвени крст

- Трибине професионалне орјентације

 реализовање делова пројекта по (гиз)

гостовање родитеља експерата

април - мај

представљање средњих школа према договореном распореду

парламент,

стручна служба,

представници средњих школа

- Занимање мојих родитеља

април - мај

интервју са  родитељима у оквиру ''творених врата школе''

парламент, професори спског језика

- Учешће у организацији прославе мале матуре

- Извештај о раду ученичког парламента

мај

консултације са одељењским старешинама и представницима савета родитеља

парламент, одељењске старешине 8.разреда, представници савета родитеља

Начин праћења реализације: полугодишње извештавање на седницама наставничког већа, савета родитеља и школског одбора носиоци праћења: координатор  рада парламента, директор школе

   

Пријава за упис у први разред  

67 675496 writing clipart journal document edit icon

   

Кутак школског педагога и психолога  

workpic kids in circle

   

Електронски дневник  

   

Промотивни спот  

 
   

boravak

   

Приручник за родитеље  

1419375043

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"